Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klienta

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WawaGra Adrian Pogorzelski z siedzibą w Otwocku,
ul. Andriollego 16 lok. 14Ł, 05-400 Otwock (zwane dalej WawaGra), NIP: 8262021088, REGON: 147186090,
tel. 511 630 598, adres e-mail wawagra@gmail.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WawaGra w celu:

  • zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych oraz wykonania oraz zobowiązań z niej wynikających (np. realizacji dokonania rezerwacji usługi oraz świadczenia wybranych usług turystycznych, kontaktowania się w związku z realizacją umowy);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WawaGra, dla celów związanych z realizacją wymogów wynikających z przepisów prawa – jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych jest konieczne do wypełnienia tych obowiązków przez WawaGra;
  • realizacji celów archiwizacyjnych, rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WawaGra także w celach wskazanych poniżej, w oparciu o prawnie uzasadnione interesy WawaGra, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Konsekwencja niepodania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu dokonania rezerwacji, a także zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji zobowiązań WawaGra wynikających z przepisów prawa. Niepodanie takich danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji, oraz zawarcie z Panią/Panem umowy i jej wykonanie, a także realizację zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące prawa dotyczące danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów WawaGra.

Sposób wykonywania praw

Aby skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw wskazanych powyżej („Przysługujące prawa dotyczące danych”), prosimy przesłać swoje żądanie na adres:wawagra@gmail.com

Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Po tym czasie dane będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes WawaGra, dane te będą przechowywane do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych skutkującego obowiązkiem WawaGra zaprzestania ich przetwarzania.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: hostingodawcy, podmioty świadczące usługi IT,ubezpieczyciele, podwykonawcy i podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz klienta.

**

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam* się z powyższą informacją.

*niepotrzebne skreślić

  ______________________ (data, czytelny podpis)