Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 01.09.2019

Ostatnia modyfikacja dokumentu: 28.11.2019

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach korzystania z witryny wawagra.waw.pl, w tym zasady zbierania i przetwarzania plików cookies.

 1. DEFINICJE
  1. Pojęcia wskazane poniżej i występujące w treści niniejszej polityki prywatności mają następujące znaczenie:
Administrator, WawaGra WawaGra Adrian Pogorzelski z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 16 lok. 14Ł, 05-400 Otwock, NIP: 8262021088, REGON: 147186090.
cookie, plik cookie plik przesyłany przez stronę internetową do urządzenia Użytkownika, w którym zapisywane są ustawienia, preferencje i inne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej
dane, dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 RODO.
polityka, polityka prywatności niniejszy dokument
Rozporządzenie, RODO rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
strona, strona internetowa strona internetowa należąca do WawaGra Adrian Pogorzelski znajdująca się w domenie wawagra.waw.pl
Użytkownik osoba korzystająca ze strony internetowej
 • ADMINISTRATOR DANYCH
  • Administratorem danych osobowych dotyczących użytkownika, zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej, jest WawaGra.
  • Administrator zbiera dane osobowe użytkowników za pośrednictwem formularzy znajdujących się na stronie internetowej (kontaktowe, rejestracyjne, newsletter, inne).
  • Dane osobowe zbierane przez Administratora obejmują:
 • na potrzeby użycia formularza kontaktowego – adres e-mail;
 • na potrzeby użycia formularza zamówień faktur – adres e-mail, imię i nazwisko;
 • na potrzeby użycia formularza newsletter – adres e-mail.
 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH
  • Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące użytkownika w celach oraz w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej:
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stronami są Administrator oraz użytkownik, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
  • realizacja zobowiązań wynikających z umowy, w tym realizacja rezerwacji wycieczek,
  • kontaktowanie się z użytkownikiem będącym stroną umowy;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dokonywanie rozliczeń, prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
  • udzielanie odpowiedzi na pytanie przesłane z użyciem formularza kontaktowego,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 • gdy przetwarzanie następuje w związku z zamówionymi przez użytkownika informacjami handlowymi, w tym w szczególności w postaci newslettera, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – a więc w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika.
 • Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw, przesyłając odpowiednie zgłoszenie na adres wawagra@gmail.combądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Administratora. Zgłoszenie powinno zawierać informacje umożliwiające weryfikację tożsamości użytkownika.
  • W celu wniesienia skargi do organu nadzorczego, należy wysłać odpowiednie zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest na stronie https://uodo.gov.pl/).
 • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  • Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; następnie dane są przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa, w tym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  • Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, Administrator przetwarza je do momentu wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  • Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie trwa do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 21 ust. 1 RODO.
 • ODBIORCY DANYCH
  • Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe zgodnie z celami wskazanymi w niniejszej polityce.
  • Administrator może przekazywać zebrane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: hostingodawcy, podmioty świadczące usługi IT, ubezpieczyciele, podwykonawcy i podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz klienta.
 • TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  • Administrator nie przekazuje obecnie danych osobowych użytkownika do państw trzecich (znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
  • W przypadku podjęcia decyzji o transferze danych do państwa trzeciego, użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany o zasadach i celach takiego transferu.
 1. OCHRONA DZIECI
  1. Treści znajdujące się na stronie internetowej nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.
  1. Jeśli Administrator poweźmie informację o przekazaniu danych dotyczących osoby poniżej 18 roku życia, niezwłocznie zaprzestanie on przetwarzania takich danych, a ponadto usunie je oraz wezwie odbiorców ww. danych do tego samego.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie zapytania oraz uwagi dotyczące niniejszej polityki należy przesyłać na następujący adres: wawagra@gmail.com
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego oraz RODO.
  1. Niniejsza polityka jest dostępna do pobrania tutaj: https://wawagra.waw.pl/polityka-prywatnosci/